Terms and Conditions*เลือกได้มากกว่า 1
ความต้องการของภาพถ่าย
Nickname or Full Name
( ใช้สำหรับส่งงานภาพ ) ไม่บังคับ
Describe ( บรรยายอิสระ ) ซึ่งทางแฟนเพจอาจนำข้อมูลที่เคยอนุญาตแล้ว จากหน้า Engagements ไปนำเสนอ ร่วมกัน

*หมายเหตู:

หากไม่ได้เลือก ข้อกำหนดและเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 วัน
จักถือว่า ยินยอมมอบสิทธิการตัดสินใจอย่างอิสระ กับช่างภาพโดยปริยาย..

effective date: 18.10.18
*อ้างอิง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550